TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

korzyści

Korzyści płynące ze szkoleń dla firmy nie ograniczają się tylko do wzbogacenia wiedzy i umiejętności pracowników. Szkolenia wywierają też wpływ na funkcjonowanie firmy na rynku, w otoczeniu społecznym, czy na wewnętrzne stosunki w samej firmie. Przeszkoleni pracownicy potrafią sprostać wymogom związanym z daną pracą. To jest główna i najważniejsza korzyć ze szkoleń - pracownicy wiedzą co, kiedy i jak robić. To pozwala poprawić ilość i jakość wyrobów czy usług, co w prostej linii wiąże się ze wzrostem efektywności. Szkolenie prowadzi do zwiększonej sprawności w wykonywaniu zadań, a to powoduje ograniczenie potrzeby korekty i kontroli podwładnych ze strony kierownictwa.

Szkolenie niesie za sobą sygnał dla pracowników, że firma o nich dba i traktuje poważnie ich potrzebę rozwoju, co ma duży wpływ na kształtowanie motywacji pracowników. Pracownicy dostrzegają, że szkolenie tworzy im nowe możliwości w zakresie podejmowania trudniejszych zadań, co może też mieć odzwierciedlenie w płacy. W wielu organizacjach uczestnictwo w szkoleniu jest rodzajem nagrody za dobrą pracę, wyróżnieniem dostrzegalnym dla współpracowników.

Szkolenie może wspierać utożsamianie się pracownika z organizacją, lepsze rozumienie jej misji i celów. Jasne przedstawienie wartości i celów pozwala na ich przyswojenie. Gdy pracownik potrafi określić, do czego dąży organizacja, jest także świadom tego, jaki może być jego wkład w realizację celów.
Szkolenie może mieć wpływ na zmniejszenie fluktuacji pracowników, gdyż ułatwiając pracę oraz przygotowując do nowych obowiązków, może zapobiec odejściom, co obniży koszty zwolnień i rekrutacji. Szerokie możliwości przeszkolenia powodują, że w pracownicy są też jednoczenie potencjalnymi kandydatami na ewentualne wolne stanowiska. Tworzy się wewnętrzny rynek pracy.

Szkolenie daje bardzo duże możliwości w sytuacjach trudnych dla firmy, gdy zachodzi nagła potrzeba zamian bądź też zmiany zaszły i pracownicy muszą poradzić sobie z nimi. Szkolenie może być sposobem na zwiększenie elastyczności pracowników w podejściu do problemów reorganizacji, zdobycia przez nich nowych, niezbędnych umiejętności, drogą przystosowywania ludzi do nowych warunków. Ta właciwość szkolenia jest szczególnie ważna w transformującej się gospodarce, gdzie większość przedsiębiorstw podlega radykalnym przeobrażeniom.

Szkolenia mają wpływ na komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Pracownicy mają okazję zetknąć się z osobami z innych działów przedsiębiorstwa, wymienić doświadczenia i po prostu poznać się. Istotnym czynnikiem poprawy wewnętrznej komunikacji mogą być wspólne treningi kierowników i podwładnych. Jest to pole do nauki współpracy i do wypracowania efektywnych sposobów porozumiewania się pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania. Szkolenie jest też sposobem rozpowszechniania i przekazu kluczowych wartości kultury organizacyjnej. Pracownicy oswajają się z tymi wartościami i uczą się przyjętych w organizacji schematów działania.

© 2004 Tomasz Horoszkiewicz