TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

szkolenie jako element rozwoju zasobów ludzkich w firmie

Zarządzanie personelem, rozumiane jako pełnowartościowy element zarządzania, jest stosunkowo nowym podejściem do kierowania personelem, które traktuje ludzi jako podstawowy zasób organizacji. Do ważniejszych zagadnień tej dziedziny należą:

 • dobre porozumiewanie się z pracownikami,
 • włączanie ich w bieżące problemy przedsiębiorstwa,
 • dbałość o utożsamianie się z organizacją i lojalność wobec niej,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej.

  Umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza nie tylko pozyskanie, ale i utrzymanie takich pracowników, którzy najlepiej będą realizować plany firmy. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest ukształtowanie kadry (potencjału kadrowego) oraz późniejsze jej pobudzenie do działania.
  Rozwijanie zasobów ludzkich w organizacji skierowane jest na osiągnięcie konkretnych efektów: realizację sformułowanej misji, unikanie rozmaitych zagrożeń i wykorzystywanie okazji dla osiągnięcia korzyści materialnych oraz budowy swego wizerunku jako partnera solidnego, wrażliwego na sprawy zewnętrzne, a także odpowiedzialnego społecznie.
  Rosnąca ranga zasobów ludzkich powoduje, że w każdej organizacji na plan pierwszy wysuwa się racjonalne nimi gospodarowanie, wykorzystywanie potencjału ich wiedzy i kwalifikacji, lojalności i motywacji oraz łamanie barier, które utrudniają to wykorzystanie dla celów efektywnościowych danej organizacji.


 • © 2004 Tomasz Horoszkiewicz